Tomáš Rytíř

jmderatizace-logo-bila

Jan Jašek

a

HACCP

Ochráníme vaše suroviny a finální produkty před škůdci.

HACCP je zkratka anglického názvu Hazard Analysis and Critical Control Points, což je Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů pro odstranění rizik, která ohrožují bezpečnost potravin.

Tento systém se zaměřuje na rozpoznání aktuálních nebo potenciálních problémů v potravinářském provozu. Jeho cílem je na jedné straně zamezit přístupu škůdců do surovin a finálních produktů a na straně druhé co nejvíce omezit rezidua biocidů ve finálním produktu.

Kromě vlastního zavedení systému integrované ochrany před škůdci tedy zajišťujeme průběžný smluvní servis v oblasti DDD pro potřeby systému HACCP.

Provádíme:

N

Harmonogram DDD prací vč. návrhu preventivních opatření.

N

Zpracování půdorysného DDD schéma objektů se zakreslením a označením DDD aplikačních a monitorovacích prvků.

N

Monitoring a evidenci výskytu škůdců v tabulkách, případně s grafickým zpracováním výsledků (sledování trendů).

N

Zasílání zpráv o provedené kontrole DDD.

N

Vystavení protokolu o provedení úkonů DDD, jeho zasílání, evidování a archivace.

N

Celkové výroční vyhodnocení DDD.

N

Aktualizaci dokladů dle platné legislativy – bezpečnostní listy, osvědčení k činnosti, certifikáty, pojištění odpovědnosti, atd.

Celá tato agenda je vedena ve firemní složce DDD, která je k dispozici při auditech a jiných kontrolách např. ze strany Státní veterinární správy, Hygienické stanice, SZPI apod.